តុលាការកូរ៉េខាងត្បូង ប្រកាស អ្នកគ្របើគ្រង Apple និង Samsung ប្រព្រិត្តល្មើស

Galaxy Tab and iPad

តុលាការកូរ៉េខាងត្បូង​​ ថាការគ្រប់គ្រង Apple និង Samsung  ទាំងពីរ ឧបករណ៍ចល័តខាងលើគឺរលោភដល់អ្នកដ៏ទៃៗទៀត​។តុលាការ ប្រមានកំណត់ឪ្យគេគោរពលើការលក់ផលិតទាំងពីរគឺស្ថិតនៅការគ្រប់គ្រង​របស់ជាតិ ដោយការទាំងលកើផលិតផលទាំងពីរនេះ

តុលាការបានប្រកាសការប្រព្រិត្តល្មើស ក្រុមហ៊ុនApple មួយភ្លេតរំលោភបំពានលើ ខាងក្រុមហ៊ុន Samsung ចំនួនពីរដង។​

ការផលិតិមានផាពស្រដៀងគ្នាហើយ ប្រជាងគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនApple មានផលិតផល Iphone3GS, iPhone4 ,និង ipad,ipad2.។

ក្រុមហ៊ុន Samsung ដែល មានឥទ្ធិពលជាង ដោយមាន ម៉ូដ ទូរស្ទ័ព Smartphone មានកញ្ចុំផ្កាយ គ្រាប់ កញ្ចុំ ១០.១គ្រាប់។

ដោយតុលារការ បានពិន័យ ឪ្យក្រុមហ៊ុន Apple សងរាល់ការខូចខាតចំនួន40m won ($35,000; £22,000)។

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s