ការចុះចែកអំណោយដល់កុំម៉ាពី សមាគមន៍កុម៉ារដុនបុស្កូកែប

នេះគឺជាសក្មភាពសិស្ស Children fond មួលនិធិដុនបូស្កូកែប ហើយ ក្រុមការងារមួលនិធិដុនបូស្កូកែប បានចុះចែកអំណោយ ដល់ក្មេងៗដែលរស់នៅក្នុងភូមិស្រែលាវ ឃុំត្របាំងឃ្លាំង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ មួលនិធិដុនបូស្កូកែប
បានចុះចេកអំណោយ ដល់ កុម៉ារ (Children fond  ) ជារៀងរាល់ ខែផងដែរ និងថែមទាំងជួយបន្តរដល់កុម៉ារ ដទៃៗទៀតជាច្រើន ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត គ្មានលទ្ធភាព រៀនសូត្រ អោយបានចលរៀនគ្រប់ៗគ្នា និងព្យាយាមស្វែងរកជំនួយនៅបណ្តាប្រទេសក្រៅ ដើម្បីយកមកជួយបន្ថែមទៀតជានិច្ច។

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in កម្ពុជា, កុម៉ារ, សង្គម, cambodia, Don Bosco, donbosco kep, kmer news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s