ប្រភេទស្រាលើពិភពលោករបស់មនុស្សរួមមាន៧ប្រភេទ

អត្ថបទរូបភាពដកស្រង់ពី facebook ដែលបញ្ជាក់ពីចរិករបស់មនុស្ស  នៅពាលដែលមានជាតិស្រាចូលខ្លួនមានសក្ក្មភាពមានលក្ខណៈបែបណា ប្រភេទស្រាលើពិភពលោកជាពិសេសសំរាប់ស្ទាវរួមមាន៧ប្រភេទ៖

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in ពត័មាន, សង្គម, ស្រា, facebook, kmer news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s