វិធិសាស្រ្តជ្រើសរើសប្រពន្ធ សម័យថ្មី!!!!………..

ប្រសិនជាបុរស់យើងចង់បានប្រពន្ធវិញ

គួរគាបីកុំរើសជ្រុលពេក៖

គឺជ្រើសយកធម្មតាៗបានហើយគឺត្រឹមតែ៖

១.សាច់ស

      ២.ចរិតល្អ    

            ៣.សស្អាត              

                  ៤.ឆ្លាត

                        ៥.មាន

គឺបានហើយនេះជាក្បួនតម្រាក្នុងការជ្រើសរើសប្រពន្ធ

ជាពិសេស ប្រុសៗសម័យនេះគួរយកប្រពន្ធតាមក្បួន

តម្រានេះ៕

 

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in កម្ពុជា, ចំណេះដឹង, ពត័មាន, យុវវ័យ, សង្គម, អ៊ីនធើណែត, cambodia, Don Bosco, donbosco kep, kmer news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s