កម្មវិធី (​ free youtube download)

free you tube    Download 

នេះជាកម្មវិធីមួយ សំរាប់ ដោនលោត (Download ) វីដីអូនៅក្នុង you tube ដើម្បីងាយស្រួក្នុង ការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង សូនីវីង៉ាស់  ( sonyvigas  ) ដោយពុំចាំបាច់ បំលែង (file) ឡើយ កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា free youtube download ។ 

ដោយលោកអ្នកអាចចូល ទៅក្នុង វើបផ្សាយ free youtube download រួចចុច លើ ពាក្យថា download  ដើម្បីបានកម្មវិធី នេះមកប្រើ សំរាប់ download video នៅក្នុង youtube មក ប្រើនៅក្នុង កម្មវីធី sonyvigas ដោយលោកអ្នកពុំចាំបាច់ បំលែង file វីដេអូ ឡើយគឺក្រាន់តែ ទាញយកវីដេអូ ទៅដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធី សូនីវីង៉ាស (sonyvigas ) រួចលោកអ្នក អាចកែប្រែបាន តាមចិត្ត ។

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in ចំណេះដឹង, ពត័មាន, អ៊ីនធើណែត, cambodia, Don Bosco, donbosco kep, kmer news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s